KALASTUSSÄÄNNÖT JA SÄÄDÖKSETTenon sivuvesien viehekalastuskielto 2023

Lapin ELY-keskus on kalastuslain 10.4.2015/379  54 §:n nojalla 23.5.2023 (dnro LAPELY/2516/2023) päättänyt kieltää kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun viehekalastuksen Tenon sivuvesistöissä sijaitsevilla seuraavilla vesistöalueilla:   

Pulmankijoen vesistö: Pulmankijärvi.

Vetsijoen vesistö: Alimmainen Riekkojärvi, Keskimmäinen Riekkojärvi, Ylimmäinen Riekkojärvi ja Oivusluobbal.

Utsjoen vesistöalue: Mierasjärvi, Mieraslompolo, Rankkilompolo, Ylempi ja Alempi Tsuokkajärvi, Suoloboge eli Guhkesluobbal, Jorboluoppal, Boaresgiettejärvi, Vávleluoppal, Kenesjärvi, Keneslompolo, Buksaljärvi, Kevojärvi, Jomppalanjärvi, Jorbajärvi, Giđđasaijärvi, Guorosvuohpejärvi, Suoppajärvi, Ylempi- ja Alempi Suolojärvi, Námmajärvi, Mantojärvi, Stuorraluobbal, Buođđolompolo ja Seitasuvanto.

Perustelut:  Tenon sivuvedet ovat olleet kovan kalastuspaineen alaisia. Kalastuksen säätelyllä turvataan pysyvä ja kestävä kalakanta alueella. Kielto on myös tarpeen gyrodactylus-salaris -lohiloisen leviämisestä Tenojoen lohelle aiheutuvan uhan torjumiseksi.

    Kielto on voimassa 31.12.2023 saakka.

Tenon kalatalousalueen kalastusrajoitukset vuodelle 2023

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu ja perusteet

Kalastuslain 10.4.2015/379  53 §:n ja 57§:n nojalla Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt asettaa voimaan liitteessä 1 olevat Tenon kalatalousalueen esittämät kalastuksen rajoitukset, määräykset ja pyyntimitat Utsjoen kunnan alueelle. 

Päätös on voimassa 31.12.2023 saakka tai siihen asti kun uusi kalastussääntö on saatettu voimaan.


Tenon kalatalousalueen kalastussääntö 2023

Taimenen pyyntimitan osalta päätöksen liitteissä 1 ja 2 määriteltyjen taimenen poikastuotantoalueiden ja järvilaajentumien ulkopuolisilla alueilla ovat voimassa kalastusasetuksessa (1360/2015) määrätyt pyyntimitat.

Kaikenlainen kalastus on kielletty

Tsarsejoessa alaputouksen yläpuolella olevasta poroesteaidasta ylöspäin koko jokiosuudella. Kaldausjoessa Kaldauslompolosta Luovosvarjokisuuhun asti Kaldauslompolo mukaan lukien.

Kalastusta rajoitetaan tunturivesissä seuraavasti

NUORGAMIN ALUE

Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:

Njallavarladdu nro 30, Cillaladdok nro 6, Käerddosjärvi nro 17, Farppaljoen vesistön järvet n:o 20,22,23,24 ja 25 (=Hannujärvi I, kork 278, Hannujärvi III kork 286, Koahtejärvi kork 279), Pajimus Poropoktsajoen lampi n:o 27 (Irtoaivinjärvi), Viertsajokkeatsejärvi nro 646, Avvattsokkajärvi nro 647, Luovusvarjoen vesistö, Louvttajoen vesistö Miutijärvi nro 683, Skiihpajoen lampi n:o 700, Ahmajärvi nro 733, Ruossajärvi nro 745, Njuohkarjärvi nro 423 ja lampi n:o 420, lrdoaijärvi nro 26 ja Oaggustamjärvi nro 32, Ylimmäinen Skaidejärvi nro 681 ja Keskimmäinen Skaidejärvi nro 677, (Pulmanki, Stuorraskaid) Koahtejärvet, Farppaljärvi (Tynnyrijärvi) ja Tsaarajärven vieressä olevat Rautujärvet n:o 747, 755 ja 759, Skaidejavri n:o 4 (Nuorgam), Keinodakjärvet 2 kpl.

VETSIKON ALUE

Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:

Jäelgelveaijärvi (Välimaanjärvi) nro 34, Skoarrajärvi nro 36, Roavvejoen vesistön järvi n:o 398, Parsejoen vesistön järvet n:o 399 ja 400, Pavvalluobbal nro 402, Parikjärvi nro 403, Vuognoljoki lompoloineen Vuognoljärviin saakka, Njuohkarjoen vesistö Njuohkarjärvi mukaan lukien, Roavvepogejärvi ja lampi n:o 439.

KIRKONKYLÄN ALUE

Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:

Nammajohkan vesistön lampi n:o 131, Loktajärvi n:o 44, Pirkejärvi n:o 47, Pirkeoaivinlampi n:o 49, Rohtoluobbal n:o 50, Rohtojärvi n:o 51, Orosoaivin lammet n:ot 41-42, Padjeseävttek vesistössä olevat järvet, lammet ja lompolot n:ot 123-128, Nammaskaidin lampi n:o 130, Nammajärvet n:ot 132-133, Vadai Ravdojärvi n:o 224 ja Ravdoladdu n:o 247, Keärddosjärvi (Väyläkoski) n:o 213 147 ja Ravdoskaidin Ravdojärvi (Petsikko) n:ro 384 ja Kaskamus Tsieskuljärven pohjoispuolinen lampi (korkeus 284 m)

Verkkokalastus on kielletty:

Vetsijärveen laskevassa Fällijoessa lompolot mukaan lukien Fällejärveen saakka, Puoldsakjoen vesistössä ja Vetsijoessa lompolot mukaan lukien Vetsijärven ja Ylimmäisen Riekkojärven välillä ajalla 1.9.-31.10.

OUTAKOSKEN ALUE

Verkkokalastus on kielletty seuraavissa vesissä:

Vardoaijärvi nro 52, Akujärvi, Pasijärvi nro 70 (Sulaoja), Sieiddejärvet (Pajimus nro 60 ja Vuolimus nro 61), Karigasjärvi nro 78, Karigasjoessa latvajärvet nro 85, 86, 87 (Kihtalammet) mukaan lukien, Vuorggotseäjärvi nro 90, Tsuonjajärvi nro 83 (Pesemäjärvi), Hannujärvi nro76 (Sulaoja), Allamarasjärvi nro 82, Pistojärvi, Stuorraavdsijärvi nro 84, Caskabeijärvi, Solccarjärvi (pohjoinen)

TAIMENEN ALAMITTA

Karttaliitteeseen merkityt vesistöt järvilaajentumineen ovat taimenen lisääntymisalueita, joissa taimenten alamitta on 50 cm. Alamittarajoitus on voimassa myös merkittyihin vesiin laskevissa sivujoissa ja puroissa 2 km:n matkalla jokisuusta ylävirtaan.

Taimenen alamitta on taimenen poikastuotantoalueiden ja järvilaajentumien ulkopuolisilla alueilla ovat voimassa kalastusasetuksessa ( 1360/2015 ) määrätyt pyyntimitat.